• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
SCRUM Daily Standup
En enkel introduksjon til SCRUM teamet

En enkel introduksjon til SCRUM teamet

En markedsavdeling kan ganske enkelt sammenlignes med et SCRUM utviklingsteam. Dette fordi fokus må være på å skape «verdi», mens verden og rammene kan endres meget raskt, og derfor er utfall/resultatene ukjent og vanskelig å spå. 

SCRUM-teamet er en sentral del av SCRUM-rammeverket for smidig prosjektledelse. Et SCRUM-team består av et lite og selvstyrte team som jobber sammen for å oppnå et felles mål. Teamet inkluderer vanligvis 3-11 personer, inkludert et produkt-eier, en SCRUM-master og team-medlemmer som har spesialiserte ferdigheter som er nødvendige for å levere et ferdig produkt.

Produkt-eieren er ansvarlig for å definere og prioritere arbeidsoppgaver i produktbacklogen, som er en liste over alle funksjoner som trengs for å fullføre produktet. SCRUM-masteren sørger for at SCRUM-prosessen blir fulgt og at teamet har alt de trenger for å jobbe effektivt sammen. Teammedlemmene har en viktig rolle i å ta på seg arbeidsoppgaver fra produktbacklogen, jobbe sammen for å levere funksjonalitet i korte iterasjoner kalt «sprints», og kommunisere og samarbeide tett for å løse problemer og oppnå målet for hver sprint.

SCRUM-teamet er designet for å være selvorganiserende, fleksible og «responsive», og for å ha høy grad av tillit og samarbeid. Ved å jobbe sammen i korte iterasjoner, kan SCRUM-teamet kontinuerlig evaluere og justere arbeidet for å sikre at produktet som leveres, er av høy kvalitet og oppfyller kundenes behov.

SCRUM-teamet er designet for å være selvorganiserende og samarbeidende for å oppnå best mulig resultat. Dette betyr at teammedlemmene er ansvarlige for å organisere arbeidet sitt og samarbeide tett for å oppnå målet for hver enest sprint. SCRUM-rammeverket gir et sett med retningslinjer og roller som hjelper teamet å jobbe effektivt sammen, men det er opp til teamet å bestemme hvordan de skal oppnå målet.

Teamet jobber sammen gjennom hele prosessen, fra planlegging og definisjon av arbeidsoppgaver i produktbacklogen, til gjennomføring av sprints og evaluering av resultatene. Produkt-eieren gir teamet en prioriteringsliste over arbeidsoppgaver som trenger å bli gjort, og teamet organiserer seg selv for å velge arbeidsoppgaver de skal jobbe på i hver sprint.

I løpet av sprinten jobber teammedlemmene sammen for å fullføre arbeidsoppgavene de har valgt, og de har regelmessige møter for å sikre at arbeidet går som planlagt. SCRUM-masteren har som oppgave å sikre at SCRUM-prosessen blir fulgt og at teamet har alt de trenger for å jobbe effektivt sammen, og hjelper også til med å fjerne eventuelle hindringer eller utfordringer som kan oppstå underveis.

Selvorganisering og samarbeid i SCRUM-teamet kan bidra til å forbedre produktiviteten og effektiviteten, da teammedlemmene har større autonomi og kan ta beslutninger raskere. Det gir også rom for økt innovasjon, da teammedlemmene kan dele ideer og ferdigheter og utforske nye tilnærminger og løsninger.

I SCRUM refererer en «iteration» også til en «produkt endring» som skjer innen en kort tidsramme (vanligvis 1-4 uker/sprint) der SCRUM-teamet jobber på å levere en bestemt del av et produkt eller en funksjonalitet. Iterasjonen i SCRUM er derfor vanligvis «slutt resultatet» for en «sprint».

Under hver sprint, fokuserer SCRUM-teamet på å levere en konkret del av produktet, som er definert i produktbacklogen. Produktbacklogen inneholder en prioritert liste over alle funksjoner som trengs for å fullføre produktet, og SCRUM-teamet velger oppgaver fra denne listen for å fullføre i hver sprint.

Før hver sprint starter, møtes SCRUM-teamet i et sprint planleggingsmøte for å definere målene for sprinten og velge oppgaver fra produktbacklogen som skal fullføres i løpet av sprinten. Teamet har regelmessige møter gjennom sprinten, som daglige SCRUM-møter, for å holde seg oppdatert på fremdriften og for å diskutere eventuelle utfordringer.

På slutten av hver sprint, har SCRUM-teamet en sprintgjennomgang for å demonstrere funksjonaliteten de har bygget til produkt-eieren og andre interessenter. Teamet har også en sprintretrospektiv for å evaluere sprinten og identifisere områder for forbedring. Resultatene av sprinten kan også påvirke prioriteringen av oppgaver i produktbacklogen, som kan endres i løpet av sprintene for å reflektere endrede krav eller prioriteringer.

Iterasjonene i SCRUM gir altså teamet muligheten til å levere funksjonalitet i korte, målbare steg og gir mulighet til å kontinuerlig evaluere og justere arbeidet for å sikre at produktet som leveres, er av høy kvalitet og oppfyller kundenes behov.

La oss da kjapt se på hvordan SCRUM kan brukes i en markedsavdeling….

Produktbacklog som en Marketing plan.

Produktbacklog kan sees på som en prioritert liste over alle markedsaktiviteter som markedsavdelingen må utføre for å nå sine mål. Det kan inkludere alt fra å lage innhold, å bygge en nettside, å utvikle og utplassere annonser, og mer. Hver aktivitet må være tydelig definert og prioritert basert på deres betydning for å nå markedsavdelingens mål.

Sprint som en kampanjeperiode.

Sprint kan tilsvare kampanjeperioden, som er en kort tidsperiode hvor markedsavdelingen fokuserer på å oppnå bestemte markedsaktiviteter. I en kampanjeperiode kan SCRUM-teamet fokusere på å fullføre bestemte oppgaver fra produktbackloggen for å oppnå kampanjemålene.

Iterasjon som en kampanje

Iterasjon kan tilsvare en kampanje i seg selv, som fokuserer på å oppnå et bestemt mål. For eksempel kan en kampanje være å øke antall besøkende til nettsiden eller å øke salget av et produkt. I denne perioden vil SCRUM-teamet jobbe tett sammen for å fullføre de prioriterte oppgavene som vil bidra til å oppnå målene for kampanjen.

Fordi SCRUM-teamet og SCRUM-prosessen kan brukes i en markedsavdeling, kan rollene til SCRUM Master og Product Owner i en markedsavdeling variere fra hva som vanligvis er sett i en teknisk eller produktutviklingskontekst.

I tilfelle der SCRUM-teamet består av markedsførere, kan rollen som SCRUM Master være fylt av markedsdirektøren. Markedsdirektøren vil ha ansvar for å støtte teamet i å implementere SCRUM-metodikken og sørge for at alle SCRUM-prosesser og møter kjører jevnt. Som SCRUM Master vil markedsdirektøren også bidra til å løse hindringer og utfordringer som kan oppstå i løpet av sprinten, og sørge for at teamet har alt de trenger for å lykkes. Det er vel det som virkelig kan kalles «smidig ledelse».

Produkteier-rollen kan fylles av Salgs direktør (eventuelt en Markedssjef), som har ansvaret for å definere de overordnede markedsstrategiene og målene for markedsavdelingen. Som Produkt Owner vil Salgsdirektør definere prioriteten for oppgavene i produktbacklogen og sørge for at alle oppgaver bidrar til å oppfylle de overordnede markedsstrategiene og målene.

Sammen kan markedsdirektøren og Salgsdirektør støtte SCRUM-teamet i å jobbe mot de definerte målene og prioriteringene, og sørge for at SCRUM-prosessen er tilpasset markedsavdelingens behov.

Det er verdt å merke seg at rollene til SCRUM Master og Produkt Owner kan variere avhengig av organisasjonsstrukturen og størrelsen på markedsavdelingen, og det kan være nødvendig å tilpasse rollene for å sikre at SCRUM-prosessen fungerer best mulig for teamet.

markedsføring og sprints