• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Product owner
SCRUM produkt owner, eller en smidig markedssjef…

SCRUM produkt owner, eller en smidig markedssjef…

Product Owner-rollen i Scrum er å jobbe med interessenter for å skape en visjon for produktet de ønsker å lage og kommunisere den produktvisjonen til Scrum-teamet og interessenter. Det er en av de viktigste rollene i Scrum, sammen med Scrum Master og det tverrfaglige produktutviklingsteamet selvfølgelig.

Product Owner har ansvaret for å definere produktets funksjoner og prioritere arbeidet som skal gjøres av teamet. De jobber tett med teamet for å sikre at produktet som utvikles, er i tråd med kundenes behov og ønsker

Scrum er jo en smidig utviklingsmetode som brukes til å håndtere komplekse prosjekter. Product Owner-rollen i Scrum er derfor ansvarlig for å representere kundens interesser og behov, og for å sikre at teamet har en klar forståelse av hva som må utvikles.

Noen av de viktigste ansvarsområdene til en Scrum Product Owner kan være for eksempel

  1. Definere og prioritere produktkrav.

Product Owner (PO) er ansvarlig for å definere og prioritere produktkravene. For å definere kravene, vil PO samarbeide med kundene og andre interessenter for å forstå hva de ønsker å oppnå med produktet. PO vil samle disse kravene i en product backlog (PBL), som er en prioriteringsliste over kravene basert på verdien de vil gi til kunden. PBL’en gir et overblikk over hva som skal gjøres, og gir teamet en retning for hva som er viktigst å jobbe med først basert på verdien de vil gi til kunden.

  1. Kommunikasjon med interessenter.

Product Owner må kommunisere klart og tydelig med kundene og andre interessenter for å forstå deres behov og ønsker. PO vil stille spørsmål for å få en dypere forståelse av hva som er viktig for dem, og for å kunne oversette disse behovene til krav som går inn i en product backlog(PBL). Kommunikasjon med kundene hjelper PO med å forstå hva som er viktig for dem, og hjelper dermed teamet med å lage et produkt som vil møte deres behov.

  1. Delta i sprintplanlegging.

Under sprintplanleggingsmøtet vil Product Owner være tilstede for å hjelpe teamet med å velge oppgaver fra product backlog(PBL) som skal prioriteres i neste sprint. PO vil hjelpe teamet med å forstå hva som er viktigst, og hjelpe med å definere mål for sprinten. PO vil også hjelpe teamet med å definere hva som må gjøres for å oppnå disse målene.

  1. Følge opp fremdriften.

Produkt eieren/Product Owner (PO) er også ansvarlig for å følge opp fremdriften til utviklingsteamet for å sikre at de jobber på oppgavene som er definert i sprinten, og at produktet blir utviklet i henhold til kundenes behov. PO vil følge med på hva som blir gjort i sprinten, og vil justere produktkøen og prioriteringene basert på det som har blitt oppnådd. PO vil også samarbeide med teamet for å løse eventuelle utfordringer som oppstår, og hjelpe til med å finne løsninger som oppfyller kundenes behov

  1. Godkjenning av ferdig produkt:

Etter hver sprint vil Product Owner godkjenne det ferdige produktet for å sikre at det oppfyller kundenes krav og behov. PO vil også vurdere om produktet oppfyller kvalitetsstandarder og er i tråd med visjonen for produktet. Hvis det er behov for justeringer, vil PO jobbe med teamet for å gjøre endringer som vil forbedre produktet for kundene.

marketing team

Totalt sett er rollen til en Scrum Product Owner å sørge for at utviklingsteamet jobber effektivt og leverer et produkt som tilfredsstiller kundenes behov og ønsker. PO må kommunisere tydelig med kundene og andre interessenter for å forstå hva som er viktigst for dem, og oversette disse behovene til krav for produktkøen. PO må også samarbeide tett med utviklingsteamet for å sørge for at produktkøen er prioritert riktig, og at teamet jobber på oppgavene som er definert i sprinten.

En viktig del av PO-rollen er også å være en strategisk tenker, og å ha et helhetlig perspektiv på produktet. PO må ha en dyp forståelse av produktet, kundenes behov og markedet det opererer i. Dette gjør at PO kan ta strategiske beslutninger når det gjelder produktutvikling, og sørge for at produktet er i tråd med visjonen for produktet.

Product Eier-rollen er også ansvarlig for å definere verdien som produktet vil gi til kundene, og sørge for at teamet jobber mot dette målet. PO må ha en god forståelse av hvordan produktet vil skape verdi for kundene, og kommunisere dette tydelig til teamet for å sikre at de har en felles forståelse av målet.

En effektiv Product Owner må også være i stand til å ta beslutninger basert på data og analyse. PO må kunne samle inn og analysere data fra ulike kilder, og bruke denne informasjonen til å ta informerte beslutninger om produktet. PO må også kunne justere produktkøen og prioriteringene basert på data og analysen, og sørge for at teamet jobber på oppgaver som vil gi mest verdi til kundene.

Faktisk må en Produkt Eier ha gode mellommenneskelige ferdigheter og være en god kommunikator. PO må kunne kommunisere klart og tydelig med kundene, teamet og andre interessenter, og være i stand til å lytte til deres behov og ønsker. PO må også være i stand til å håndtere konflikter og samarbeide tett med teamet for å sikre at produktet er levert i tide og innenfor budsjettet.

Alt i alt er rollen til en Scrum Product Owner viktig for å sikre at et produkt er levert i henhold til kundenes behov og ønsker. PO-rollen krever en kombinasjon av strategisk tenkning, teknisk kompetanse og gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.

Product owner role

Mer om product backlog

Kravene i en Product Backlog defineres og prioriteres av Product Owner i samarbeid med teamet. Man kan da følge en prosess hvor Product Owner samler inn kravene fra kundene, interessentene og andre kilder, og oversetter dem til tydelige, spesifikke og målbare krav som legges til i Product Backlog. Kravene bør være så detaljerte som mulig for å sikre at teamet har en felles forståelse av hva som må gjøres.

Kravene kan være i form av brukerhistorier, tekniske krav eller andre typer krav, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for produktet. Product Owner og teamet prioriterer kravene i Product Backlog basert på verdien de vil gi til kundene og målene for produktet. Kravene med høyest verdi og høyest prioritet legges til i Sprint Backlog for den neste sprinten, og de med lavere prioritet legges til senere. Prioriteringen kan justeres basert på endringer i kundenes behov eller markedet.

Teamet estimerer så tiden som kreves for å fullføre hvert krav, og bruker dette estimatet til å bestemme hvor mange krav som kan inkluderes i en sprint.Estimering kan gjøres ved hjelp av teknikker som Planning Poker, hvor hver deltager i teamet gir sitt estimat på tiden som kreves for å fullføre et krav, og teamet diskuterer forskjellene i alle estimatene, for så til slutt å komme frem til et felles estimat.

Kravene må selvfølgelig oppdateres, eller endres når som helst, basert på tilbakemeldinger fra kunder, teamet eller andre interessenter. Nye krav kan også legges til eller eksisterende krav kan fjernes basert på endringer i markedet eller kundenes behov.

Viktig å merke seg er at Product Backlog er en dynamisk liste som hele tiden utvikler seg og justeres basert på endringer i kundenes behov og/eller endringer i markedet. Dette gjør at teamet kan fokusere på de mest «verdi-økende» kravene, og dermed sikre at produktet er i tråd med kundenes behov og ønsker.

En veldig viktig del for en Produkt Eier/Product Owner er da som sagt kommunikasjonen med interessenter. Interessenter kan være kunder, brukere, interne eller eksterne interessenter som er påvirket av produktet. Det er viktig å sikre at interessenter er godt informert om produktets utvikling, og at deres synspunkter og tilbakemeldinger blir hørt og tatt med i betraktning. For å kommunisere effektivt med interessenter må man Identifiser interessentene (inkludere kunder, brukere, interne og eksterne som er påvirket av produktet) og finne ut av hva deres behov og forventninger til produktet er. Produkt Owner bør lage en kommunikasjonsplan for å sikre at interessenter er informert om produktets utvikling og eventuelle endringer. Kommunikasjonsplanen bør inkludere informasjon om når og hvordan interessenter vil bli informert om produktets fremgang. Produkt Owner bør kommunisere regelmessig med interessenter for å holde dem oppdatert om produktets fremgang og eventuelle endringer. Dette kan inkludere regelmessige møter, rapporter eller statusoppdateringer.

Produkt Owner bør lytte nøye til tilbakemeldinger fra interessenter, og ta hensyn til deres synspunkter og behov. Tilbakemeldinger kan hjelpe med å identifisere nye krav eller endringer som kan være viktige for produktets suksess. Kommunikasjonen med interessenter bør tilpasses deres behov og preferanser. Noen interessenter foretrekker kanskje regelmessige møter, mens andre foretrekker å få informasjon via e-post eller rapporter. Ved å kommunisere effektivt med interessenter, kan Product Owner sikre at produktet er i tråd med kundenes behov og ønsker, og at interessenter er engasjert i produktets utvikling og suksess.

En product owner folger opp fremdriften.

En Product Owner kan følge opp fremdriften i prosjektet på flere måter. Her er noen tips og eksempler: Produkt Owner bør delta i daglige Scrum-møter, hvor utviklingsteamet diskuterer fremdriften og eventuelle hindringer som må overvinnes. Dette gir en mulighet til å identifisere potensielle forsinkelser og arbeide med utviklingsteamet for å finne løsninger.

Produkt Owner må også delta i Sprint Review-møter, hvor utviklingsteamet demonstrerer produktfunksjonaliteten som ble utviklet i sprinten. Dette gir en mulighet til å vurdere fremdriften og sikre at utviklingsteamet er på riktig spor.

Produkt Owner kan bruke verktøy som for eksempel burndown-charts for å overvåke fremdriften i prosjektet. Dette gir en visuell representasjon av prosjektets fremgang og kan hjelpe med å identifisere eventuelle forsinkelser. Produkt Owner bør regelmessig evaluere Product Backlog for å sikre at de høyeste prioriterte kravene er klare og godt definert. Dette vil hjelpe med å holde prosjektet på riktig spor og sikre at produktet leverer verdi til kundene.

Etter hver Sprint skal Produkt Owner evaluere Sprint-gjennomføringen for å identifisere forbedringsområder. Dette vil hjelpe med å identifisere eventuelle hindringer som hindrer prosjektets fremgang, og bidra til å forbedre fremtidige Sprint-er. Ved å følge opp fremdriften på en effektiv måte, kan Produkt Owner sikre at prosjektet holder seg på riktig spor og levere et produkt som er i tråd med kundenes behov og ønsker.

Definition of Done (DoD) er en felles forståelse innenfor Scrum-teamet av hva som må være fullført for at et produkt-inkrement (forbedrelse/utvikling) skal anses som «ferdig» eller «klart» for utgivelse.

 

Som Product Owner har man en viktig rolle i å sikre at Definition of Done er klart definert og kommunisert til utviklingsteamet. Produkt Owner definerer klare og tydelige krav for hva som skal være inkludert i Definition of Done. Dette bør inkludere tekniske krav som kvalitetskontroll og testing, og krav til brukeropplevelse og funksjonalitet. Produkt Owner kommuniserer så Definition of Done til utviklingsteamet, for å sikre at alle er klar over kravene som må oppfylles for å fullføre et produkt-inkrement. Dette bør også kommuniseres til interessenter for å sikre at forventningene til produktets kvalitet og funksjonalitet er klare. Produkt Owner må også overvåke at Definition of Done-kravene blir oppfylt for hvert produkt-inkrement som blir utviklet. Dette kan inkludere testing og kvalitetskontroll for å sikre at produktet oppfyller kravene. Produkt Owner bør samarbeide tett med utviklingsteamet for å sikre at Definition of Done-kravene er realistiske og oppnåelige. Ved å jobbe tett med utviklingsteamet og sørge for at Definition of Done er klart definert og oppfylt, kan en Product Owner bidra til å sikre at produktet leverer verdi og kvalitet til kundene.

marked og produkt eier

 En marketing manager som «Product Owner».

 

De fem ansvarsområdene til en Product Owner i Scrum kan som
rammeverk også være relevante for en Marketing Manager og markedsføringsteamet,
og kan hjelpe dem med å forbedre deres arbeid. En Marketing Manager og
markedsføringsteamet kan definere produktdetaljer som hva som gjør produktet
unikt, hvilken verdi det gir til kundene, og hva som skiller det fra
konkurrentene. Markedsføringsteamet kan prioritere produktkrav basert på
kundens behov, og organisere disse kravene på en måte som er enkle å forstå og
følge opp. En Marketing Manager og markedsføringsteamet kommuniserer med
interessenter for å forstå hva kundene ønsker
 (og for å holde dem oppdatert om
produktutvikling og nye funksjoner). Dette kan også hjelpe med å identifisere
og rette opp i eventuelle problemer og uklarheter. En Marketing Manager og
markedsføringsteamet kan følge opp fremdriften ved for eksempel ved å holde
statusmøter for å diskutere fremdriften, utfordringer og muligheter. Markedsføringsteamet
kan definere «ferdig» eller «klar» for markedsføringsoppgavene sine (for eksempel kampanjer eller lanseringer). Dette kan inkludere kvalitetskontroll, testing og evaluering av kampanjer. Dette vil bidra til å sikre at markedsføringsteamet leverer på avtalte oppgaver og mål.

Oppgave 1 – God kommunikasjon.

 

Markedsføringsteamet bør kommunisere med eksterne kunder for
å forstå deres behov og ønsker, og for å kommunisere hvordan produktet kan
hjelpe dem med å løse deres problemer eller oppfylle deres ønsker. Dette kan
også hjelpe teamet med å identifisere og løse eventuelle bekymringer eller
hindringer som kan hindre kunden i å kjøpe produktet. Marketing manager må også
kommunisere internt med for eksempel administrerende direktør og salgs direktør
for å forstå deres forventninger og behov, og for å holde dem oppdatert om
kampanjens fremdrift og resultater. Dette vil også hjelpe teamet med å
identifisere og løse eventuelle problemer eller uklarheter.

Oppgave 2 – Kampanje detaljer.

 

Markedsføringsteamet skal bruke innsikt om kundenes behov og
ønsker til å definere kampanje detaljer (som vil tiltrekke seg, og overbevise
dem om å kjøpe produktet). Dette må inkludere å identifisere målgruppen og
deres behov, hva som skiller produktet fra konkurrentene, og hvordan produktet
vil hjelpe kunden med å løse deres problemer eller oppfylle deres ønsker. De
kan også definere produktdetaljer som er relevant for kampanjene de skal
gjennomføre. Dette vil igjen inkludere hvem målgruppen er, hvilken type budskap
som fungerer best for denne gruppen, hvilken kanal som skal brukes for å nå
dem, og hva som gjør kampanjen unik og skiller den fra konkurrentene.

Oppgave 3 – Prioritere markedsaktiviteter.

 

Markedsføringsteamet bør prioritere kampanje aktivitetene basert
på hva som vil være mest overbevisende og tiltalende for kundene, og organisere
disse kravene på en måte som er lett å forstå og kommunisere. Dette hjelper
teamet med å fokusere på de viktigste salgsargumentene og presentere dem på en
engasjerende måte og dermed og sikre at kampanjen er relevant og effektiv.

Oppgave 4 – Oppfølging av kampanjen.

 

Markedsføringsteamet følger opp fremdriften av kampanjen,
for eksempel ved å holde jevnlige møter for å diskutere status, utfordringer og
muligheter. D
ette kan bidra til å sikre at kampanjen er på riktig kurs og at
teamet arbeider effektivt. For eksempel ved å overvåke kundeengasjementet og
salgsmål sikrer vi at teamet arbeider effektivt for å tiltrekke og konvertere
kunder.

Oppgave 5 – Definere kampanje målsetning.

 

Man må også definere hva som kreves for å fullføre
kampanjen, for eksempel hvilken type resultat som er ønskelig, hvordan suksess
vil måles, og når kampanjen vil være avsluttet. Dette vil også bidra til å
sikre at teamet arbeider mot klare mål og at kampanjen vil levere maksimum verdi
for organisasjonen.

 

Ved å bruke disse fem ansvarsområdene som en veiledning, kan
markedsføringsteamet bygge sterke salgskampanje
r og salgsprosesser som leverer
verdi til organisasjonen og oppfyller behovene til kundene. Dette vil bidra til
å sikre at organisasjonen oppnår salgsmål og at markedsføringsfunksjonen
leverer effektive resultater. 

PBL Scrum